Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.

 • prezídium MAPRYAL v rokoch 1997- 1999- viceprezidentka EK

  univerzitná profesorka

 • rusistka, slovakistka
 • kulturologička (kulturologické smerovanie edukácie cudzích jazykov)
 • šéfredaktorka medzinárodného časopisu Русский язык в центре Европы (Ruský jazyk v centre Európy), ktorý vychádza od roku 1999
 • šéfredaktorka akademického časopisu STUDIA RUSSICO-SLOVACA (2012-2017)
 • prezidentka Asociácie rusistov Slovenska
 • viceprezidentka svetovej organizácie rusistov MAPRJAL v rokoch 1997-1999 (v tejto funkcii riadila IX. svetový kongres rusistov v Bratislave)
 • od roku 1999 prezidentka Asociácie rusistov Slovenska
 • autorka nového bakalárskeho programu Európske kultúrne štúdiá(2005) na Fakulte humanitných vied UMB
 • autorka študijných programov špecializačno-inovačného štúdia pri Štátnom pedagogickom ústave: Od intuície k poznaniu, Kulturologická kompetencia učiteľa cudzích jazykov
 • garant predmetu ruský jazyk v Národnej skupine pre implementáciu výučby cudzích jazykov na ZŠ a SŠ, ktorá bola menovaná v októbri 2007 ministrom školstva
 • v rokoch 2006-2010 – členka kurikulárnej rady MŠ SR
 • V roku 2011 sa E.K. na Kongrese MAPRYAl v ŠANGHAJI stáva členkou trojčlenného poradného orgánu prezidentky MAPRJAL profesorky L.A. Verbickej, DrSc. (V.P. Kostomarov , E. Kollárová, I. Bakonyi )
 • V prijímacej sieni Ministerstva zahraničia RF v Moskve, na slávnostnom večere 19.XII.2019, organizovanom MZ RF, Ministerstvom kultúry RF a RFK
  prezident Ruského fondu kultúry režisér Nikita Michalkov odovzdal Eve Kollárovej Pamätnú zlatú medailu S.Michalkova, udeľovanú každé 2 roky za zásluhy v oblasti ruskej kultúry a umenia.

 

Pracovné pôsobiská

 • 2022
  • šéfredaktorka medzinárodného kulturologického časopisu Русский язык в центре Европы
 • 2021
  • šéfredaktorka medzinárodného kulturologického časopisu Русский язык в центре Европы
  • externá spolupráca s Centrom celoživotného vzdelávania KU /atestačné práce pedagógov/
 • 2018 – 2020
  • šéfredaktorka medzinárodného kulturologického časopisu Русский язык в центре Европы
  • externá spolupráca s Centrom celoživotného vzdelávania KU /atestačné práce pedagógov/
  • externá spolupráca s Katedrou cudzích jazykov PF KU
 • 2011 – 2017
  • riaditeľka Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií, profesorka Katedry cudzích jazykov Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
 • 2008
  • expert RJ na Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave
 • 2005 – 2008
  • univerzitná profesorka na Katedre Európskych kultúrnych štúdií FHV UMB
 • 2003 – 2005
  • docentka na Katedre rusistiky FHV UMB
 • 1997 – 2003
  • odborná asistentka na Katedre rusistiky FHV UMB
 • 1979 – 1997
  • vedúca kabinetu rusistiky a estetiky na KPÚ a Metodickom centre v Banskej Bystrici paralelne s pôsobením stredoškolskej učiteľky na SPŠ v Tvrdošíne a Gymnáziu M.Hattalu v Trstenej

 

Kvalifikácia

 • 2003
  • Štátna akadémia slovanských kultúr v Moskve udeľuje Eve Kollárovej titul profesorky a Zlatú medailu za celoživotnú publikačnú a prednáškovú činnosť v kulturologickom smerovaní cudzojazyčnej edukácie (RJ a kultúra) doma i vo svete.
 • 2001
  • habilitácia na docentku na FHV UMB v Banskej Bystrici v odbore 75-O2-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
 • 2000
  • vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (PhD) Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy
 • 1973
  • Titul PhDr. – FF UK v Bratislave (v odbore Slovanské jazyky a kultúra)
 • 1972
  • ukončené postgraduálne štúdium na FF UK v Bratislave (RJ a SJ)
 • 1961
  • vysokoškolská kvalifikácia promovaný filológ (SJ a RJ ) na FF UK v Bratislave
 • 3x mesačné študijné pobyty v Moskve v Inštitúte RJ A.S. Puškina (1968, 1972, 1985)

 

Ústredná téma vedeckého bádania: Kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie

 • Zakladateľka slovenskej školy tohto smerovania: pod jej vedením bolo napísaných viac ako 30 diplomových prác magisterského štúdia rusistiky, 30 diplomových prác bakalárskeho štúdia Európskych kultúrnych štúdií, 15 rigoróznych prác, 4 práce dizertačné, 30 prác II. atestácie učiteľov .
 • O autorskej kulturologickej učebnici RJ Встречи с Россией (Stretnutia s Ruskom) Eva Kollárová prednášala v týchto univerzitných mestách: Moskva, Petrohrad, Washington, Peking, Bryn-Mawr, Varšava, Krakov, Belehrad, Budapešť, Berlín, Viedeň, Sofia, Minsk, Magdeburg, Praha, Brno, Bratislava, Prešov, Banská Bystrica, Nitra…
 • K významným publikáciám tejto autorky, okrem prvej porevolučnej kulturologickej cudzojazyčnej učebnice Vstreči s Rossijej (Kollárová, Trušina, SPN,Bratislava, 1996,1998, 2004, 2009) patria:
  • Hovory o kulturologickom smerovaní cudzojazyčnej edukácie (Kollárova, E., Bratislava 2014, II.vydanie)
  • Svet cudzích jazykov dnes (Ries, Ľ., Kollárová,E.) Bratislava, 2004
  • Koncepcija kommunikativnogo innojazyčnogo obrazovanija (Passov, J.I., Kollárová, E, Kibireva.E., SanktPeterburg, 2007)
  • Kultura pervych vstreč (Kollárová, E.,Berdičevskij, A.L.) Bratislava, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, Riga, 2010, Vilnius, 2010
  • Rusist 21 veka: kto on. In: Russkij jazyk v Jevrope, Verona, 2005
 • Autorka dokumentárnych filmov (v spoluautorstve s Jánom Kollárom), ktoré vydal Komenius UP, MPC, Matica slovenská
  • Zvony-M.Rúfus
  • Komu dám svoju nehu – M.Haľamová
  • U Straussov o poézii- P.Strauss
  • Stretnutie s Čajkovským
  • Ester Šimerová-Martinčeková žiačka Alexandry Exter
  • Ruská hudba
  • Ruské sochárstvo
  • Zlatý dážď poézie
  • Učebných diaprogramov: V. Majakovskij, M. Gorkij, . M.Šolochov

 

Ďalšia činnosť

 • Venuje sa umeleckému prednesu
 • 2O rokov predsedala medzinárodnej interpretačnej súťaži ARS POETICA
 • 10 rokov bola predsedníčkou poroty celoslovenskej súťaže Vansovej Lomnička
 • je predsedníčkou celoslovenskej literárnej poroty, ktorá hodnotí literárnu súťaž Mladá slovenská poviedka.
 • moderovala Literárne večery v Ruskom centre Paneurópskej univerzity.  Stretnutia s:
  • Evou Maliti-Fraňovou
  • Etelou Farkašovou
  • Ivanom Laluhom
  • Barbarou Kuhnelt-Leddin-Isačenkovou…
 • je nositeľkou najvyšších rusistických vyznamenaní:
  • Puškinova medaila (1993)
  • Jungmannova medaila (1999)
 • prezident RF V. Putin udelil Eve Kollárovej osobné poďakovanie 4.XI 2006.v Georgijevskom sále Kremľa za propagáciu ruskej kultúry doma i vo svete
 • v roku 2007 rektorka UMB udelila Eve Kollárovej Zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici
 • v roku 2008 vo Varšave medailou ocenili prácu EK ako šéfredaktorky medzinárodného rusistického časopisu Fond Russkij mir a najvyšší orgán rusistov MAPRJAL.
 • v roku 2011 sa EK stala SLOVANKOU ROKA
 • v roku 2014 ju vyznamenalo za šírenie ruskej kultúry doma i vo svete Ministerstvo zahraničných vecí RF
 • v roku 2017, dekrétom z 9.X. prezident RF V.V.Putin ocenil prácu prezidentky ARS v medzinárodnom meradle vysokým štátnym vyznamenaním prezidentskou Medailou Puškina.
  EK s veľvyslancom RF Bratislave A.L.Fedotovom

Kontakt

Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.

  +421 907 858 020
  kollarova@orava.sk
Back to top
Close Offcanvas Sidebar